Контакты

Телефоны:

+38 050 715 47 38, +38 050 313 14 41 показать телефон

Адрес:

г. Мена

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор       Юхименко Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАЦIЯ "IНТЕРАГРОСИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24839440
4. Місцезнаходження
Чернігівська , Менський, 15600, м. Мена, вул. Гастело, 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(04644) 21583 (04644) 21583
6. Електронна поштова адреса
interagrosistema@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 79   29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://179001.ui.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки У статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
В складi рiчного звiту вiдсутнi:
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
- Iнформацiя про участь товариства у створеннi юридичних осiб – товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – у товариствi вiдсутнiй корпоративний секретар.
- Iнформацiя про дивiденди – товариство протягом звiтного року не виплачувало дивiденди.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент – не вимагається положенням, оскiльки товариство не здiйснювало публiчного розмiщення цiнних паперiв.
- Опис бiзнесу – не вимагається положенням, оскiльки товариство не здiйснювало публiчного розмiщення цiнних паперiв.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.
- Iнформацiя щодо особливої iнформацiї – так як особлива iнформацiя не виникала.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАЦIЯ "IНТЕРАГРОСИСТЕМА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 529805
3. Дата проведення державної реєстрації
28.01.1998
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.24 Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Полiкомбанк"
2) МФО банку
353100
3) поточний рахунок
26008002508
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юхименко Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 421585 26.01.2012 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Корпорацiя "Iнтерагросистема", Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2012 невизначений термiн
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрмак Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НК 886735 22.10.2001 Корюкiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП АФ "Бiзнес Аудит"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.07.2012 невизначений термiн
9) Опис
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Надати iнформацiю щодо отриманої винагороди посадова особа вiдмовилась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Юхименко Сергiй Володимирович НМ 421585 26.01.2012 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 414 8.28 414 0 0 0
Усього 414 8.28 414 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа Посадова особа не надала згоди на розкриття даних про неї 2550 51 2550 0 0 0
Фiзична особа Посадова особа не надала згоди на розкриття даних про неї 2000 40 2000 0 0 0
Усього 4550 91 4550 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 99.36
Опис Порядок денний:
1. Про обрання робочих органiв ( голова i секретар зборiв, лiчильна комiсiя) та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт дирекцiї про результати дiяльностi за 2014 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк.
4. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв за 2014 рiк та питання рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Розгляд питань щодо визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства.
Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Обрано робочi органи зборiв, затверджено регламент зборiв. Затверджено звiт Директора, рiчний звiт та баланс Товариства. Збитки за 2014 покрити за рахунок резервного фонду. Визначено основнi дiяльностi товариства.).

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.05.2006 6/24/1/06 ЦТД НКЦПФР UA4000151237 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 200.00 5000 1000000 100
Опис Пiдприємство iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускало. Торгiвля цiнними паперами на бiржовому та позабiржовому ринках не здiйснювалася. Заяви для допуску на бiржу не подавались.
В звязку з перейменуванням товариства та дематерiалiзацiєю акцiй свiдоцтво про реєстрацiю випуску 02.08.2012 було обмiняно.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 32051.2 30967.5 0 0 32051.2 30967.5
будівлі та споруди 31118.2 30038.5 0 0 31118.2 30038.5
машини та обладнання 525 495.5 0 0 525 495.5
транспортні засоби 302 309.7 0 0 302 309.7
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 106 123.8 0 0 106 123.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 32051.2 30967.5 0 0 32051.2 30967.5
Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з урахуванням зносу. Знос нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм залишкової вартостi на початок звiтного перiоду. На початок 2015 року первiсна вартiсть – 47914,7 тис.грн., знос – 15863,5 тис.грн., залишкова вартiсть 32051,2 тис.грн. . На кiнець року: первiсна вартiсть – 48802,8 тис.грн., знос – 17835,3 тис.грн., залишкова вартiсть 30967,5 тис.грн.
Товариство не користується орендованими основними засобами. Обмеження щодо використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 41435.3 40042.6
Статутний капітал (тис. грн.) 1000 1000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000 1000
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 667 X X
у тому числі:  
Кредитна лiнiя ПАТ "Банк "Демарк" 12.07.2013 667 23 28.04.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 60 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 20861 X X
Усього зобов'язань X 21588.0 X X
Опис: Додаткова iнформацiя вiдсутня

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ «НIЛ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 14037, м.Чернiгiв, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, 14а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4511 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада у товариствi не створювалась.

 

Наглядова рада у товариствi не створювалась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створювалась.
Інші (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створювалась.

 

Наглядова рада у товариствi не створювалась.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення визначенi статутом товариства

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудитор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткова iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткова iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Додаткова iнформацiя вiдсутня

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАЦIЯ "IНТЕРАГРОСИСТЕМА" за ЄДРПОУ 24839440
Територія за КОАТУУ 7423010100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 15600, Чернiгiвська олб., мю Мена, вул. Гастело, 4

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8486.8 11241.1
Основні засоби: 1010 32051.2 30967.5
- первісна вартість 1011 47914.7 48802.8
- знос 1012 ( 15863.5 ) ( 17835.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 411.8 411.8
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 40949.8 42620.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5127.7 11132.1
- у тому числі готова продукція 1103 4216.5 10028.8
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 7469.8 3808.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 402.9 1592.0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1874.1 3681.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.3 70.6
Витрати майбутніх періодів 1170 3.3 0
Інші оборотні активи 1190 110.1 118.0
Усього за розділом II 1195 14990.2 20402.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 55940.0 63023.3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000
Додатковий капітал 1410 35840.0 35840.0
Резервний капітал 1415 3897 3897
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -694.4 698.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 40042.6 41435.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 667.0 667.0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 1964.3 5009.6
розрахунками з бюджетом 1620 30.0 60.0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 33.5 77.5
- з оплати праці 1630 72.2 166.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 13130.5 15607.4
Усього за розділом IІІ 1695 15897.4 21588.0
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 55940.0 63023.3

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3980.7 4018.8
Інші операційні доходи 2120 4875.3 391.9
Інші доходи 2240 273.7 711.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9129.7 5122.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3290.6 ) ( 3074.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4316.1 ) ( 1821.0 )
Інші витрати 2270 ( 130.3 ) ( 361.0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 7737.0 ) ( 5256.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 1392.7 -134.1
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1392.7 -134.1

 

Примітки до балансу Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.
Примітки до звіту про фінансові результати Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.
Керівник С.В.Юхименко
Головний бухгалтер Л.М.Єрмак