Контакты

Телефоны:

+38 050 715 47 38, +38 050 313 14 41 показать телефон

Адрес:

г. Мена

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Корпорацiя "Iнтерагросистема"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
15600, м. Мена, вул. Гастелло, 4
4. Код за ЄДРПОУ
24839440
5. Міжміський код та телефон, факс
(04644) 3-14-83 (04644) 3-14-83
6. Електронна поштова адреса
interagrosistema@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії06.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінців мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
104.09.201771095.343649471.7143.71
Зміст інформації:
Надання згоди на вчинення кредитного договору або договору позики, а також договорiв забезпечення їх виконання, включаючи, але не обмежуючись, договорiв iпотеки, застави, поруки, вiдступлення права вимоги.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4968 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 4968 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0 .